Yêu cầu hệ thống

Phân loại Phần mềm Phiên bản Phiên bản đã kiểm chứng
Máy chủ web Apache 2.4.x
(yêu cầu mod_rewrite / mod_ssl)
2.4.6
PHP PHP 7.1.3 => < 7.3 7.1.20
Cơ sở dữ liệu PostgreSQL 9.2.x / 10.x
(Yêu cầu quyền tham chiếu đến bảng pg_install)
9.6.6
Cơ sở dữ liệu MySQL 5.5.x / 5.6.x / 5.7.x
(yêu cầu công cụ InnoDB)
5.6.33
Cơ sở dữ liệu SQLite (để sử dụng phát triển) 3.x

Thư viện PHP

Phân loại Thư viện
Thư viện cần thiết pgsql / mysqli (mà phù hợp với các cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng)
Pdo_pgsql / Pdo_mysql / Pdo_sqlite (mà phù hợp với các cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng)
PDO
Phar
mbstring
Zlib
CTYPE
phiên
JSON
Xml
libxml
OpenSSL
Zip
CURL
FileInfo
Intl
Thư viện đề xuất hash
APCu / WinCache (thích ứng với môi trường để sử dụng)
Zend OPcache

Trình duyệt xác nhận hoạt động

Màn hình quản trị và mẫu mặt trước tiêu chuẩn

HĐH Trình duyệt
Windows (Windows 7 trở lên) Internet Explorer 11 trở lên
FireFox mới nhất
Google Chrome mới nhất
Mac (OS X trở lên) Safari mới nhất
iOS (10 trở lên) Safari mới nhất
Android (4.4 trở lên) Trình duyệt chuẩn mới nhất