Cấu trúc tập tin thư mục

Tính năng

 1. Dựa trên cấu trúc thư mục của dòng Symfony 3, đây là cấu hình duy nhất của EC-CUBE 4.0.

Thư mục chính và vai trò

app/

 • Sắp xếp các tệp sẽ được thay đổi cho từng ứng dụng, chẳng hạn như tệp cấu hình, trình cắm, mã PHP để tùy chỉnh EC-CUBE
app
├── Customize   Đặt mã PHP để tùy chỉnh
├── Plugin  Đặt các trình cắm được cài đặt
├── config  Đặt tập tin cấu hình
├── proxy   Đặt lớp Proxy được tạo bởi tiện ích mở rộng Entity
└── template Đặt tệp mẫu bị ghi đè

bin/

 • bin/consoleĐặt các tệp thực thi được sử dụng để phát triển, chẳng hạn như

html/

 • Đặt tệp tài nguyên (tệp js, css hoặc hình ảnh)

src/

 • Phần chính của EC-CUBE, đặt tệp php và tệp Twig

tests/

 • Sắp xếp mã kiểm tra

var/

 • Sắp xếp các tệp được tạo trong thời gian chạy, chẳng hạn như cache và tệp nhật ký

vendor/

 • Đặt thư viện phụ thuộc bên thứ ba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *